728 x 90

Một số kết quả nổi bật trong công tác BHXH, BHYT của Binh chủng Hóa học

  • Thứ sáu, 17/05/2019 - 4:19 chiều
  • Thượng tá Kim Đình Lăng, PPTC

Công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp liên quan đến quyền lợi của quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động. Với nhận thức như vậy, những năm qua Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực, nền nếp, chất lượng ngày càng được nâng cao, góp phần chăm lo bảo đảm đời sống, chính sách cho quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động.

Cơ quan nghiệp vụ Bộ Quốc phòng thẩm định quyết toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2018 của Binh chủng Hóa học

Với vai trò là cơ quan trung tâm, Phòng Quân lực Binh chủng đã chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan Cán bộ, Tài chính, Quân y tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác BHXH, BHYT. Binh chủng đã thực hiện nghiêm túc, có chất lượng việc phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản hướng dẫn của trên; chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ trực tiếp làm công tác BHXH, BHYT của toàn Binh chủng. Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan chức năng Binh chủng luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên, kịp thời báo cáo Thủ trưởng Bộ Tư lệnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác BHXH, BHYT ở các đơn vị cũng được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm đúng mức. Đội ngũ cán bộ làm công tác BHXH, BHYT của các cơ quan Quân lực, Cán bộ, Tài chính, Quân y các cấp ngày càng nâng cao về nhận thức, dần tích lũy được kinh nghiệm trong thực tiễn.

Qua hơn 10 năm triển khai tổ chức thực hiện theo cơ chế mới, công tác BHXH, BHYT đã đạt được những kết quả đáng khích lệ; thực hiện thu nộp BHXH, BHYT đủ số, đúng kỳ theo quy định, không có việc thu nộp chậm, thiếu, nợ đọng; trong giải quyết các chế độ chính sách BHXH, BHYT đã thể hiện được tính chuyên sâu, kịp thời và hiệu quả hơn. Hàng năm, số lượng hồ sơ giải quyết các chế độ chính sách về BHXH, BHYT rất lớn, các cơ quan đã trực tiếp rà soát, lập hồ sơ đề nghị giải quyết các chế độ về BHXH cho hàng trăm trường hợp; cấp hàng ngàn thẻ BHYT cho các đối tượng do Binh chủng quản lý. Triển khai thực hiện chính sách BHYT quân nhân, Phòng Quân lực đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho 100% quân nhân theo đúng quy định. Quá trình triển khai thực hiện, cán bộ, chiến sĩ được cấp thẻ BHYT đều vui vẻ, phấn khởi, yên tâm công tác, từng bước đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe đối với quân nhân ngày càng tốt hơn. Do vậy, quân nhân đi khám chữa bệnh được tiếp nhận, khám điều trị thuận lợi, được phục vụ tận tình, chu đáo, thanh quyết toán đúng, đủ theo quy định.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc chưa được khắc phục, như: Nhận thức của một số cán bộ, chỉ huy đơn vị về công tác BHXH, BHYT chưa đầy đủ, chưa toàn diện, chưa nắm chắc được vị trí vai trò, chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của các cơ quan trực tiếp làm công tác BHXH, BHYT; việc chỉ đạo, đôn đốc cơ quan nghiệp vụ tổ chức thực hiện chưa sâu sát, chưa phát huy hết vai trò tham mưu đề xuất của cơ quan. Đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác BHXH, BHYT các cấp trong Binh chủng chưa có biên chế cụ thể; việc bố trí cán bộ, nhân viên kiêm nghiệm làm công tác BHXH, BHYT ở đơn vị cơ sở chưa ổn định, chưa đảm bảo tính kế thừa, gây không ít khó khăn trong tổ chức thực hiện BHXH, BHYT của đơn vị. Một số bệnh xá đơn vị còn thiếu về nhân lực, trang thiết bị y tế, khó khăn cho triển khai thực hiện BHYT quân nhân.

Để thực hiện tốt hơn công tác BHXH, BHYT trong thời gian tới, ngành Quân lực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT, đặc biệt là những nội dung mới của Luật BHXH, Luật BHYT và Luật Vệ sinh An toàn lao động; không ngừng nâng cao nhận thức về chính sách BHXH, BHYT cho tất cả các đối tượng; chủ động triển khai các nội dung thực hiện BHYT cho quân nhân tại ngũ; tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho các đơn vị để đề nghị BHXH Bộ Quốc phòng đầu tư trang thiết bị y tế đối với bệnh xá các đơn vị; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác BHXH, BHYT; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT ở các cơ quan, đơn vị; kịp thời khắc phục những vướng mắc, hạn chế, bất cập, thực hiện có hiệu quả chế độ BHXH, BHYT theo đúng quy định, đưa công tác BHXH, BHYT đi vào nền nếp, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng chính sách về BHXH, BHYT trong toàn Binh chủng.

Có thể nói, công tác BHXH, BHYT là nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác này, nhằm bảo đảm đúng đủ quyền lợi cho quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, góp phần phát huy nội lực, xây dựng Binh chủng vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./.

Thượng tá Kim Đình Lăng, PPTC

Tin tức

Liên kết

Video

Hình ảnh