728 x 90

Bồi dưỡng tính tiên phong, gương mấu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Binh chủng Hóa học

  • Thứ tư, 31/07/2019 - 10:09 sáng
  • Nguyễn Văn Tuấn

Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn xác định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời là đội tiên phong của nhân lao động và của dân tộc Việt nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.

Trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tính tiên phong của Đảng, đặc biệt là xây dựng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu là nội dung cốt lõi, nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu.

 

Thực hành trinh sát chất độc

Bản chất giai cấp công nhân, tính tiên phong của Đảng là vấn đề cơ bản, vấn đề sống còn đối với Đảng ta, giữ vị trí chủ đạo, chi phối toàn bộ quá trình xây dựng và hoạt động của Đảng, cơ sở để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm cho Đảng luôn là lực lượng đi đầu tiên phong dẫn dắt giai cấp, dân tộc giành thắng lợi cho cách mạng. Trên cơ sở đó, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng xác định: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đối với Quân đội nói chung và Binh chủng Hóa học nói riêng, bồi dưỡng tính tiên phong gương mẫu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ trẻ là mục tiêu tiên quyết để xây dựng Đảng bộ Binh chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn gương mẫu, đi đầu trên các mặt trận, những nhân cốt trong sáng, tiêu biểu, không sợ gian khổ, hy sinh, độc xạ, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời còn là hàng rào hữu hiệu, biện pháp quan trọng để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục tác động mặt trái của cơ chế thị trường, chủ nghĩa cá nhân, tệ quan liêu, tham nhũng, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xâm nhập vào nội bộ đơn vị; hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực cám dỗ về vật chất tầm thường hàng ngày, để họ thực sự là hạt nhân lãnh đạo, gương sáng tiêu biểu, chỗ dựa tin cậy cho quần chúng và chiến sĩ noi theo.

Thấy rõ được vai trò tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong những năm qua Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hóa học luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính ủy, (CTV) người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp quan tâm, chăm lo bồi dưỡng tính tiên phong gương mẫu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, cách làm hay, việc làm hiệu quả góp phần  bồi dưỡng nâng cao tính tiên phong gương mẫu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tường cơ quan, đơn vị. Nhờ vậy tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Binh chủng luôn được giữ  vững và phát huy, nhiều tấm gương sáng trên các mặt trận, lĩnh vực được vinh danh, ghi nhận, đã tạo được lớp lớp cán bộ, đảng viên ưu tú, tâm trong, chí sáng, vượt qua mọi khó khó khăn gian khổ, hy sinh quên mình, tiên phong, gương mẫu vững chắc đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, trên các mặt công tác, trong nhiều năm qua không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tuy nhiên, trong những năm qua, việc bồi dưỡng tính tiên phong gương mẫu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên có cấp ủy đảng chưa được thường xuyên, có lúc, có nơi còn coi nhẹ; vẫn còn có cán bộ, đảng viên chưa thật sự yên tâm công tác, xác định mục tiêu lý tưởng chưa rõ ràng, cá biệt có đồng chí còn dao động, thiếu kiên định; thiếu ý chí vươn lên, ngại khó khăn gian khổ, chưa thực sự gương mẫu về đạo đức, lối sống, nói không đi đôi với làm... Những hạn chế đó đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của người quân nhân cách mạng, phẩm chất tốt đẹp của anh “Bộ đội Cụ Hồ”, “người chiến sĩ phòng hóa”, làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Hiện nay trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của cách mạng, nhiệm vụ của Quân đội, Binh chủng, sự bùng nổ của cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là chúng ta đang đối mặt với sự chống phá mãnh liệt của các thế lực thù địch thông qua “diễn biến hòa bình”, kẻ địch đang lợi dụng những sơ hở, thiếu sót của một số tổ chức Đảng, sự sai lầm, thoái hóa biến chất của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ cao cấp, tướng lĩnh trong công an, quân đội, trước tác động hàng ngày, hàng giờ của mặt trái của cơ chế thị trường …chúng triệt để lợi dụng Internet và mạng xã hội nói xấu, bôi nhọ Đảng và cán bộ đảng viên nhất là cán bộ cao cấp trong và ngoài quân đội làm cho đội ngũ cán bộ các cấp hoang mang, dao động, thiếu niềm tin vào Đảng, quân đội và cấp trên dẫn đến chứa đầy những nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, … dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng, tâm tư, tình cảm, phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ, càng đặt ra yêu cầu cao đối với tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quân đội, đơn vị. Để nâng cao tính tiên phong gương mẫu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Binh chủng Hóa học hiện nay cần vận dụng linh hoạt tổng hợp các giải pháp trong đó chú trọng thực hiện tốt các giải pháp sau:

Một là: Cấp ủy, chính ủy (CTV), người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng tiêu chuẩn về tính tiên phong gương mẫu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ trẻ. Đây là giải pháp rất quan trọng. Bởi vì, tiêu chuẩn là cơ sở để cho cán bộ, đảng viên phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện, là căn cứ để các cấp uỷ đảng trong Binh chủng đánh giá, phân loại tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Vì vậy, các cấp ủy đảng cần cụ thể hóa tiêu chuẩn về tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên cho phù hợp với tình hình đảng bộ, chi bộ mình, trên các mặt, cả về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, tổ chức và hành động. Để làm được điều đó thì đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp phải nghiêm chỉnh chấp hành cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban chấp hành Trung ương; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương. Theo đó tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong Binh chủng cần xác định trên góc độ sau:

Tiên phong gương mẫu về chính trị, tư tưởng: Đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Binh chủng phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghiên cứu, nắm vững hệ thống các nguyên tắc cơ bản và kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, chính kiến rõ ràng trước những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm. Chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, sẵn sàng xả thân vì sự phồn vinh của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, không quản hy sinh, gian khổ, độc, xạ, nhận khó khăn về mình nhường thuận lợi cho đồng chí, đồng đội; giám nghĩ, giám làm và giám chịu trách nhiệm; chấp hành và gương mẫu đi đầu trong những nơi khó khăn vất vả, nhiệm vụ đặc thù của Bộ đội Hóa học. Có lối sống trong sạch lành mạnh, nói đi đôi với làm, luôn tìm tòi sáng tạo trong công tác, nghiên cứu khoa học, không tham nhũng, lãng phí...

Tiên phong gương mẫu về tổ chức: Cán bộ, đảng viên phải luôn đi đầu gương mẫu trong chấp hành mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ của Quân đội, Binh chủng, nghị quyết của đảng bộ, chi bộ, quy định của đơn vị. Chấp hành nghiêm nguyên tắc Tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo đi đôi với phân công cá nhân phụ trách, đề cao tính tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt, công tác, không bao che, che giấu khuyết điểm. Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia - dân tộc và mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Không làm bất cứ việc gì có hại cho Đảng, cho đất nước, quân đội, đơn vị và Nhân dân. Lấy chăm lo đến đời sống vật chất, tình thần của bộ đội làm làm mục tiêu phấn đấu.

Tiên phong gương mẫu về trí tuệ: Đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Binh chủng phải tiên phong gương mẫu về phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, hiệu quả; thực sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể. Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ, luôn đi đầu làm chủ tri thức khoa học, nghệ thuật quân sự, nâng cao kiến thức, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ vũ khí trang bị, khí tài, kỹ thuật hiện đại và nắm vững kiến thức chuyên môn binh chủng, có năng lực nghiên cứu, phân tích đánh giá tình hình, xác định kế hoạch, phương án, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ. Tính tiên phong của đội ngũ cán bộ đảng viên phải là kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức trách, có trình độ, có năng lực chuyên môn theo yêu cầu nhiệm vụ, không thể nói một cán bộ, đảng viên tiên phong gương mẫu mà trình độ năng lực kém so với quần chúng, chiến sĩ được.

Tiên phong gương mẫu về hành động: Đây là sự biểu hiện rõ nét nhất về tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong đơn vị mà quần chúng, chiến sĩ dễ nhận, dễ biết để học tập. Cho nên yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Binh chủng phải luôn đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, nói đi đôi với làm, tư tưởng gắn với động tác, tác phong, lý luận gắn với với thực tiễn. Hành động phải chuẩn mực từ lời nói đến việc làm, cử chỉ, thái độ, hành vi, ứng xử. Gương mẫu trong mọi lúc, mọi nơi, ở nơi công sở, cơ quan, đơn vị cũng như  nơi cư trú. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng. Mẫu mực về đạo đức, lối sống. Thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành.

Hai là: Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên. Kiểm tra giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, để  bồi dưỡng nâng cao tính tiên phong gương mẫu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đảng trong Binh chủng phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, có kế hoạch kiểm tra tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là đối với cán bộ chủ trì trong đơn vị. Thực hiện đúng nguyên tắc, chế độ, nề nếp công tác kiểm tra, phát huy vai trò của cấp ủy, chi bộ, ủy ban kiểm tra các cấp và cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, của mọi cán bộ, đảng viên, cũng như việc kiểm tra, giám sát của quần chúng trong đơn vị. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào: Tiên phong về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, đặc biệt là phẩm chất chính trị, thái độ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, trong công việc, về đạo đức, lối sống và hành động gương mẫu trước quần chúng. Chống bao che, né tránh, dĩ hòa vi quý, đơn giản, tùy tiện trong quá trình kiểm tra, giám sát. Quá trình kiểm tra phải kịp thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để rút kinh nghiệm và khắc phục, sửa chữa đồng thời phải có kết luận rõ ràng về mức độ vi phạm, nguyên nhân, xác định thời gian sửa chữa khuyết điểm. Xử lý nghiêm với những cán bộ, đảng viên vi phạm về tính tiên phong gương mẫu.

Ba là: Nêu cao tính tự tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong Binh chủng. Đây là giải pháp quan trọng. Bởi vì, tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên chỉ có được thông qua lăng kính chủ quan của họ, từ  nhận thức đến hành động và trở thành nhu cầu cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, đội ngũ cán bộ đảng viên các cấp phải luôn tự ý thức rằng: là cán bộ đảng viên, mọi suy nghĩ, việc làm, hành động phải đi trước và là tấm gương cho quần chúng, chiến sĩ noi theo và học tập. Người cán bộ, đảng viên phải tự  học tập để nâng cao trình độ về chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật, nhân văn, pháp luật, kĩ luật, kiến thức chuyên môn binh chủng…hiểu biết về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật và kỹ năng sống, tự giác chấp hành và thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ, tự đề ra kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu cho bản thân, tự điều chỉnh hành vi của mình, sai đến đâu sửa đến đấy, phải tự giác nhận khuyết điểm và tự sửa chữa, không tranh công, đổ lỗi cho người khác, vin vào tập thể. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng viên đi trước làng nước theo sau”.

Hiện nay, trước yêu cầu nhiệm vụ của quân đội, Binh chủng có sự phát triển, yêu cầu ngày càng cao, càng đòi hỏi phải tăng cường các biện pháp nâng cao tính tiên phong gương mẫu, phẩm chất năng lực của đội ngũ cán bộ đảng viên, đây vừa là vấn đề có tính nguyên tắc, vừa thể hiện trách nhiệm, tình cảm và cũng là nhiệm vụ quan trọng của các cấp uỷ đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Binh chủng, là một trong nội dung cơ bản, cốt lõi trong đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xâm nhập vào đơn vị góp phần xây dựng Đảng Bộ Binh chủng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Binh chủng Hóa học Vững mạnh toàn diện./.

Nguyễn Văn Tuấn

Tin tức

Liên kết

Video

Hình ảnh